Prijava sažetaka

Znanstveni odbor poziva autore da prijave svoje sažetke za usmena izlaganja i poster prezentacije isključivo na engleskom jeziku.

Sažetci se prijavljuju elektroničkim putem na  e-mail: croecho@kardio.hr , prijave su otvorene do 15. travnja 2015.

Znanstveni odbor izvijestit će autore elektroničkim putem o prihvaćanju (ili odbijanju) sažetaka 30. travnja 2015.

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI

 • Naslov – koji će jasno, informativno i sažeto odražavati sadržaj rada; molimo da ne koristite skraćenice, formule i zaštićena imena
 • Imena i prezimena svih autora; potrebno je podcrtati ime i prezime prvog autora koji će prezentirati rad.
 • Imena i adrese ustanova svih autora
 • Elektroničku adresu i kontakte telefon autora koji je zadužen za dopisivanje
 • Sažetak – maksimalno 350 riječi
 • Tablice i/ili slike – mogu biti dio sažetka. Legenda slike/tablice treba biti napisana na engleskom jeziku.
 • Ključne riječi – 3-10 riječi (optimalno do 5) koje su važne za brzu identifikaciju i klasifikaciju rada – prema Medical Subject Headings (MeSH) Journal (Index Medicus) – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
 • Literatura – moguće je navesti do 4 reference

Sažetci trebaju biti pisani na engleskom jeziku,  u Microsoft Word formatu, koristeći font Times New Roman, veličine 12pt, normal stil, jednostruki prored, margine 2.5 cm.

Gotovi sažetci  (spremljeni kao dokument: prezime_ime.doc) trebaju biti poslani elektroničkim putem na adresu croecho@kardio.hr

Znanstveni odbor će razmotriti sve prijavljene sažetke te o prihvaćanju elektroničkim putem izvijestiti autora koji je zadužen za dopisivanje.

Upute za izlaganja

Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski. Simultano prevođenje neće biti omogućeno.

Usmena izlaganja

 • Pozvani predavači: 20 minuta
 • Usmena izlaganja sažetaka: 10 minuta
 • Molimo sve predavače da se izričito pridržavaju satnice.
 • Predavanja se izlažu na hrvatskom, a inozemni gosti na engleskom.
 • Mole se svi predavači da pripreme Power Point prezentaciju na engleskom jeziku.

Izlaganja postera

 • Posteri će biti izloženi na panoima i trebaju biti pripremljeni na  engleskom jeziku
 • Maksimalne dimenzije postera: 90 cm širina x 120 cm visina

Svi prihvaceni sažetci objavljeni su u Cardiologiji Croatici, službenom časopisu Hrvatskog kardiološkog društva (indeksiran u EBSCO).

Abstract submission

The Scientific Committee invites authors to submit their abstracts for oral and poster presentations in the English language only.

Abstract submission to the e-mail address: croecho@kardio.hr is open until April 15th, 2015

The Scientific Committte will inform the authors by e-mail about the abstract acceptance (or rejection) by April 30th, 2015 

INSTRUCTION FOR WRITING AND SENDING ABSTRACTS

 • Heading – it should contain the contents of the paper in a clear, informative and condensed manner; please do not use abbreviations, formulas and protected names
 • Name first names and surnames of all authors; underline the first name and surname of the author that will present the abstract.
 • Names and addresses of institutions of all authors
 • Electronic mail address and telephone number of the author who is in charge of correspondence
 • Abstract – maximum length of the abstract is 350 words
 • Table and/or image – may be an integral part of the abstract. Legend of the image/table and the table must be sent in the English language.
 • Keywords – 3-10 words (desirable up to 5) that are crucial for quick identification and classification of the paper – according to Medical Subject Headings (MeSH) Journal (Index Medicus) – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
 • Literature – it is possible to include up to 4 references

Abstracts are to be prepared in English, in the Microsoft Word format, using font Times New Roman, size of letters 12pt, normal style, single line spacing, justified alignment, margins 2.5 cm.

Finished abstract (saved as a document surname_first name.doc) isto be sent electronically to the address croecho@kardio.hr

The Scientific Board shall review all reported abstracts and send its decision to the electronic mail of the author who is in charge of correspondence.

Instructions for presentations

The official languages of the meeting are Croatian and English. Simultaneous translation will not be available.

Oral presentations

 • Invited speakers: 20 minutes
 • Oral abstract presentations: 10 minutes
 • All presenters are kindly asked to strictly adhere to the timetable.
 • All speakers are required to prepare Power Point presentations in English.

Poster presentations

 • The posters should be prepared in English language and will be displayed on the poster boards.
 • The poster should not exceed 90 cm width x 120 cm height/portrait-style

All accepted abstracts are published in Cardiologia Croatica, journal of the Croatian Cardiac Society (indexed in EBSCO).